Returns alias name by address.

Outputs:
alias — string; alias name for an address.

Language